XC sesja Rady Gminy Jaśliska odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku o godzinie 16:00.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXXXVII sesji Rady Gminy Jaśliska.
4. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców.
6. Interpelacje i zapytania do Wójta
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
c) opłaty targowej
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Jaśliska na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2024- 2028 /druk nr 480/,
f) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
g) określenia zasad sprawienia pogrzebu realizowanych przez Gminę Jaśliska
h) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 - 2026
i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jaśliska
j) uchwalenia "Programu współpracy Gminy Jaśliska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
11. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.