LXV sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 roku o godzinie 09:00.
Otwarcie obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miasta Krosna.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli Wydziału Promocji i Turystyki (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr LXV/1834/23).
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. podatku od nieruchomości (projekt Nr LXV/1835/23),
5.2. podatku od środków transportowych (projekt Nr LXV/1836/23),
5.3. opłaty od posiadania psów (projekt Nr LXV/1837/23),
5.4. uchwalenia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 (projekt Nr LXV/1838/23),
5.5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (projekt Nr LXV/1839/23),
5.6. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (projekt Nr LXV/1840/23),
5.7. wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 (projekt Nr LXV/1841/23),
5.8. usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy (projekt Nr LXV/1842/23),
5.9. zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LXV/1843/23),
5.10. ustalenia obowiązujących w 2024 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (projekt Nr LXV/1844/23),
5.11. ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LXV/1845/23),
5.12. wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr LXV/1846/23),
5.13. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków (projekt Nr LXV/1847/23),
5.14. wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Krosno lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy (projekt Nr LXV/1848/23),
5.15. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "STARE MIASTO - WZGÓRZE STAROMIEJSKIE" (projekt Nr LXV/1849/23),
5.16. gospodarki nieruchomościami w sprawach:
5.16.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXV/1850/23),
5.16.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXV/1851/23),
5.16.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXV/1852/23),
5.16.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr LXV/1853/23),
5.16.5. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXV/1854/23),
5.16.6. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXV/1855/23),
5.16.7. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXV/1856/23),
5.16.8. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXV/1857/23),
5.16.9. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXV/1858/23),
5.16.10. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXV/1859/23),
5.16.11. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXV/1860/23),
5.16.12. nabycia nieruchomości (projekt Nr LXV/1861/23),
5.16.13. wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LXV/1862/23),
5.16.14. wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LXV/1863/23),
5.16.15. wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LXV/1864/23),
5.16.16. zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (projekt Nr LXV/1865/23),
5.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na ubezpieczenie Gminy Miasto Krosno i jej jednostek organizacyjnych (projekt Nr LXV/1866/23),
5.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr LXV/1867/23),
5.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt" (projekt Nr LXV/1868/23),
5.20. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr LXV/1869/23),
5.21. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno" (projekt Nr LXV/1870/23),
5.22. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (projekt Nr LXV/1871/23),
5.23. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt Nr LXV/1872/23),
5.24. rozpatrzenia petycji (projekt Nr LXV/1873/23),
5.25. rozpatrzenia petycji (projekt Nr LXV/1874/23).
6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad i zamknięcie LXV sesji Rady Miasta Krosna.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.