LXXXIII sesja Rady Miejskiej w Dukli odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za 2023 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska
b) wyrażenia zgody na przekazanie z zasobu mienia komunalnego na rzecz Województwa Podkarpackiego w formie darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dukli przy Trakcie Węgierskim
c) uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla"
d) ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
e) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga
f) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga
g) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2024 roku, na 2025 rok z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Budowa kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy oraz budowa drogi gminnej w Dukli"
h)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy i jej rozliczania w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dukla
i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 8.310.000,00 zł
j) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok
k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2024-2038
l) zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
m) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
n) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
o) uznania petycji mieszkańców Dukli za zasługującą na uwzględnienie
6. Oświadczenia i informacje.
7. Zamknięcie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.