LXXX sesja Rady Miejskiej w Jedliczu odbędzie się w dniu 25 marca 2024 roku o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2025 i 2026 rok na zakup usługi Opieka autorska na oprogramowanie "PROTON" /przesłane Radnym w dniu 15 marca 2024 r./
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2025 rok na realizację zadania pn. "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz wzmocnienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Gminie Jedlicze".
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jedlicze, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2024 rok.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIX/555/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2024-2038.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlicze.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedlicze na lata 2024 - 2028.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat
15. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat
16. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres od dnia 15 kwietnia 2024 r. do dnia 15 czerwca 2024 r.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu.
18. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat
19. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2024 rok.
20. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na lata 2024-2027.
21. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
22. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jedliczu za 2023 rok.
23. Sprawozdanie za 2023 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlicze.
24. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.
25. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023.
26. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
27. Interpelacje i zapytania radnych /w formie pisemnej/.
28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
29. Wolne wnioski i zapytania.
30. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
31. Zakończenie sesji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.